10. நிறங்கள் …

colors

அன்னை வயிற்றின் கதகதப்பில்
என் கண்களுக்கு நிறங்கள் தெரியவில்லை …
அன்னையின் நெஞ்சு சூட்டில்,
என் கண்களுக்கு நிறங்கள் தெரியவில்லை …
உறக்கம் களைந்த என் அன்னையின் சிரிப்பில்
என் கண்களுக்கு நிறங்கள் தெரியவில்லை …
நடை பயிலயில் கீழ்விழுந்ததில் என் அன்னையின் கண்ணீரில்
என் கண்களுக்கு நிறங்கள் தெரியவில்லை …
என் அன்னையின் செல்லக் கோபத்தில்
என் கண்களுக்கு நிறங்கள் தெரியவில்லை …
உலகம்
என்னை என் ஆடை வைத்து எடை போட்டபோதும்,
என்னை நம்பிக்கையின்றி பார்க்கத் தொடங்கியபோதும்,
என்னையும் என் அன்பையும் அளந்துப் பார்த்தபோதும்,
என்னிடம் ஆதாயம் பார்க்கத் தொடங்கியபோதும்,
என் கண்களுக்கு நிறங்கள் தெரியத்தொடங்கின …!!!

What do you think about this?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s